Manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach

Hutnicy i górnicy regionu śląsko-dąbrowskiego przeprowadzili manifestację przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Kulminacyjnym punktem hutniczego protestu było wręczenie wojewodzie ślą­skiemu – Wilibaldowi Winklerowi petycji do premiera Je­rzego Buzka, w której  związkowcy zażądali od szefa Rządu RP podjęcia natychmiastowych decy­zji wypełnienia obowiązku właścicielskiego w stosunku do branży hutniczej i górniczej, tj. rozwiąza­nia katastrofalnej sytuacji ekonomiczno-finanso­wej w tych sektorach, która groziła upadkiem kolejnych zakładów, a nawet ich fizycznej likwidacji.