Budowa części przetwórczej Huty Katowice

Na podstawie decyzji Ministra Budownictwa i PMB Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego „Budostal”, inż. Romuald Kozakiewicz zatwierdził do realizacji „Zasady Organizacji Generalnego Wykonawstwa na budowie Huty Katowice". Dokument ten wprowadzał po raz pierwszy w Polsce pojęcie kompleksowych wykonawców jako koordynatorów realizacji inwestycji według podziału na rejony. W części walcowniczej, w rejonie V – Wydział Walcowni Półwyrobów, kompleksowe wykonawstwo powierzono Zarządowi Budowy Walcowni PBP „Budostal 4” w Dąbrowie Górniczej.

Terminy oddania poszczególnych linii technologicznych części walcowniczej Huty Katowice:

  • 6 kwietnia 1977 - rozruch walcowni ciągłej kęsów;
  • 16 kwietnia 1977 - w walcowni ciągłej kęsów pierwsze walcowanie w układzie 6-klatkowym oraz próba rozruchu samotoków na całej długości linii walcowniczej; 
  • 26 września 1977 - gorący rozruch walcowni średniej oznaczający rozpoczęcie właściwej produkcji; 
  • 31 marca 1979 - po przeprowadzonych badaniach na walcowniach: średniej i dużej, Polski Rejestr Statków wydał świadectwo dopuszczenia kombinatu do produkcji kształtowników ze stali kadłubowych na potrzeby przemysłu stoczniowego; 
  • 1 lipca 1979 - na wydziale walcowni średniej rozruch ostatnich urządzeń wykańczalni; 
  • 9 października 1979 - na wydziale walcowni średniej przekazano do eksploatacji wykańczalnię; 
  • 12 października 1979 - na wydziale walcowni średniej rozpoczął pracę system komputerowy RMC; 
  • 2 listopada 1979 - w walcowni dużej przewalcowano pierwszą partię 100 ton tzw. „larsenów” – pali wodoszczelnych, będących produkcją antyimportową.

Inwestycja, budowę której zaniechano w Hucie Katowice była Walcownia Blach Ciągłych (WBC – 2000). Powstały nawet fundamenty i szkielety słupów pod hale. Z uwagi na kryzys finansowy w końcu lat 70. i początku 80., budowę tę jako kapitałochłonną wstrzymano, a później całkowicie jej zaniechano.      

Obecnie w Hucie Katowice pracują dwie walcownie: średnia i duża.  

W walcowniach gorących kęsy, kęsiska i slaby dostarczane ze stalowni podgrzewane są w piecach pokrocznych w temperaturach przekraczających 1000 stopni C. Następnie przechodzą przez zbijacz zgorzeliny i klatki walcownicze. Kolejnym etapem jest chłodzenie materiału. Zdolność produkcyjna walcowni średniej w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland to prawie milion ton rocznie. Powstają tu kształtowniki - dwuteowniki, kątowniki, ceowniki oraz profile górnicze.

Końcowa faza odbywa się w wykańczalni: prostowanie, cięcie i pakowanie.

W ciągu 35 lat swojej pracy walcownia średnia wyprodukowała ok. 26 mln ton, czyli ok. 2 mln km kształtowników - to 5-krotna odległość od Ziemi do Księżyca!

Natomiast walcownia duża w Dąbrowie Górniczej produkuje kształtowniki, profile górnicze, grodzice oraz szyny tramwajowe i kolejowe. Jako że od jakości szyn zależy bezpieczeństwo w transporcie, każda szyna poddawana jest szczegółowej kontroli na oddanym do użytku w 2009 r. bloku kontrolno-pomiarowym. Instalacja jest w stanie badać szyny o długości do 75 m z prędkością 1,5 m/s. Usuwa zgorzelinę z powierzchni szyny, dokonuje pomiaru jej profilu i falistości, a także wykrywa wady powierzchniowe i wewnętrzne.

Przeglądaj materiały archiwalne: